Viết bài viết cho Hiền : Thông tin đáng chú ý ở Việt Nam 24 giờ qua

Việt Nam 24 giờ qua: Những Thông Tin Đáng Chú ý

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã có nhiều thông tin đáng chú ý.

Trước hết, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCT về việc quản lý, sử dụng và bảo vệ thực vật, sinh vật hoang dã. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 và có mục đích bảo vệ các loài thực vật, sinh vật hoang dã và hạn chế sự phá hủy của chúng.

Cũng trong 24 giờ qua, Chính phủ Việt Nam đã công bố quy định về việc điều chỉnh lại hệ thống thuế và thu nhập cá nhân. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và nhằm mục đích giảm thuế và cung cấp sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân.

Trong 24 giờ qua, Việt Nam cũng đã công bố quy định về việc tạm dừng hoạt động của các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí và các cơ sở vui chơi khác trong thời gian dài. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 và nhằm mục đích phòng ngừa lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong 24 giờ qua, Chính phủ Việt Nam đã công bố quy định về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tật để bảo vệ sức khỏe của người dân. Quy định này sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 và nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe của người dân và phòng ngừa lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong 24 giờ qua, Chính phủ Việt Nam đã công bố quy định về việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 và nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Trong 24 giờ qua, Việt Nam cũng đã công bố quy định về việc tạm dừng hoạt động của các trường học từ cấp 1 đến cấp 12 trong thời gian dài. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 và nhằm mục đích phòng ngừa lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Vậy là trong 24 giờ qua, Việt Nam đã có nhiều thông tin đáng chú ý. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều quy định về việc bảo vệ thực vật, sinh vật hoang dã, điều chỉnh lại hệ thống thuế và thu nhập cá nhân, tạm dừng hoạt động của các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí và các cơ sở vui chơi khác, tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tật và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính. Tất cả các quy định này đều nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe của người dân và phòng ngừa lây lan của dịch bệnh Covid-19.