Phuong An Nguyen |

LỖI: Vui lòng viết phần mở đầu cho kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên phần được cung cấp – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink to Viet Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!”, – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink to Viet Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!”, – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink to Viet Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!”, và – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!”, theo: nn
Mở đầu là một đoạn kịch bản chào để giới thiệu nội dung và khái quát ngắn gọn nội dung của video.
Viết mỗi câu trong phần dàn ý dưới đây thành một đoạn văn ngắn

LỖI: Vui lòng viết phần kết của kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên cái được cung cấp – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink to Viet Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!”, – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink to Viet Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!”, – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink to Viet Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!”, và – Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 2:
– Tên nhóm nhạc: Black Pink
– Loại sự kiện: Buổi biểu diễn
– Thời gian: Cuối tháng 7
– Địa điểm: Việt Nam
Bước 3:
I/ Giới thiệu về Black Pink
– Bắt đầu bằng việc giới thiệu về nhóm nhạc Black Pink, những thành viên và thành tích của họ.
– Unknown về sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc này trên toàn cầu.
II/ Thông tin về sự kiện
– Đưa ra thông tin về sự kiện buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7.
– Unknown address and time diễn ra sự kiện.
– Đề cập đến số lượng kiến ​​​​trúc dự kiến ​​​​và những hoạt động giả đặc biệt trong phiên biểu diễn.
III/ Kỳ vọng từ sự kiện
– chờ đợi những kỳ vọng và mong đợi của khán giả với buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
– Kích mạnh tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc và sự hào hứng của khán giả trước sự kiện này.
Bước 4:
– “Black Pink đến Việt Nam: Một sự kiện không thể bỏ lỡ!” theo: nn
Phần kết luận phải tóm tắt một cách hiệu quả các điểm chính và thông tin chi tiết được thảo luận trong kịch bản video Tik Tok/Reel và để lại ấn tượng lâu dài với khán giả. Nó phải được truyền đạt một cách hiệu quả ý nghĩa và sự liên quan của chủ đề. Ngoài ra, hãy bao gồm [call-to-action] hoặc nói lời tạm biệt với người xem
Viết mỗi câu từ phần dàn ý bên dưới thành một đoạn của video Tik Tok/Reel

Leave a Reply