Phuong An Nguyen |

LỖI: Vui lòng viết phần mở đầu cho kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên tên được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!”, theo: nn
Mở đầu là một đoạn kịch bản chào để giới thiệu nội dung và khái quát ngắn gọn nội dung của video.
Viết mỗi câu trong phần dàn ý dưới đây thành một đoạn văn ngắn

LỖI: Vui lòng viết phần kết của kịch bản video Tik Tok/Reel dựa trên cái được cung cấp – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!”, – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!”, và – Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Action call to: N/A
Bước 2:
– Tên thương hiệu: Black Pink
– Loại sản phẩm: Nhóm nhạc
– Phạm vi sản phẩm: Biểu diễn tại Việt Nam vào cuối tháng 7
– Hành động gọi tới: Tham gia và trải nghiệm buổi biểu diễn đặc biệt của Black Pink tại Việt Nam vào cuối tháng 7!
Bước 3:
I/ Giới thiệu Black Pink và sự nổi tiếng của họ
– Trình bày về thành viên của Black Pink và những thành công mà họ đã đạt được trong suốt thời gian qua.
II/ Thông báo về buổi biểu diễn tại Việt Nam
– Đưa ra thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
III/ Trải nghiệm của giả mạo
– câu hỏi và ghi lại những cảm nhận của khán giả sau buổi biểu diễn của Black Pink tại Việt Nam.
Bước 4:
– “Black Pink: Biểu diễn đặc biệt tại Việt Nam – Trải nghiệm không thể quên!” theo: nn
Phần kết luận phải tóm tắt một cách hiệu quả các điểm chính và thông tin chi tiết được thảo luận trong kịch bản video Tik Tok/Reel và để lại ấn tượng lâu dài với khán giả. Nó phải được truyền đạt một cách hiệu quả ý nghĩa và sự liên quan của chủ đề. Ngoài ra, hãy bao gồm [call-to-action] hoặc nói lời tạm biệt với người xem
Viết mỗi câu từ phần dàn ý bên dưới thành một đoạn của video Tik Tok/Reel

Leave a Reply